การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2 (พ.ศ.2566 – 2570) วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564

การเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Webex

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2(พ.ศ.2566 – 2570) Hosted by ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 (เชียงใหม่)
วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564
https://moivcs.webex.com/moivcs/j.php?MTID=maf2710cc2e860769a9fabfa3b48fc472″
Thursday, Sep 2, 2021 8:00 am | 6 hours | (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
Meeting number: 170 424 5734
Password: 1234

Join by video system
Dial http://1704245734@moivcs.webex.com
You can also dial 210.4.202.4 and enter your meeting number.

Join by phone
Use VoIP only

เอกสารประกอบการประชุม

“ข้อมูลพื้นฐาน ผลการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของกลุ่มจังหวัดในช่วงปีที่ผ่านมา และการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) เพื่อรองรับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

“ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” โดย นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2