สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 โดยผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (สตภ.9) (นายพิษณุวัชร์ วีระพงศ์เดช)
และคณะทำงานได้ปิดการตรวจสอบยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า
การลงทุน
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ. 2562-2564 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน หัวหน้าตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และหน่วยงานดำเนินโครงการฯงบประมาณกลุ่มจังหวัดในยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
การค้า การลงทุน
และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับต่างประเทศ เข้าร่วมรับฟังการปิดตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
และหน่วยงานดำเนินโครงการฯ ได้รับทราบข้อตรวจพบ ข้อเสนอแนะ รับฟังข้อคิดเห็นและอภิปรายข้อคิดเห็น เพื่อหาข้อยุติและมีการปรับปรุงดำเนินการต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *