กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันพุธที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

โดยในที่ประชุมได้รับทราบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พ.ศ. 2563 การแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยงบลงทุนจะมีการก่อหนี้ผูกพันภายในเดือน มี.ค. 2564 ทุกรายการ

รวมถึงในที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรายงานผลการเบิกจ่ายและผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพิจารณาปฏิทินการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 386 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *