เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดพะเยา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้าง รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ ติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรม การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการเพื่อรองรับการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยและติดตามผลการดำเนินโครงการการพัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรม พัฒนาอ่างเก็บน้ำภูกามยาวเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

เพื่อให้การดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมและการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสัมฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *