เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดน่าน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม ที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้และกระบวนการการทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งโครงการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก พัฒนาโครงข่ายภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของ กลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย กิจกรรม สร้างศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมและการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดน่านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลสัมฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *