เมื่อวันที่ 23-24กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ระยะที่ 1 (ปีงบประมาณพ.ศ.2562-2564) ซึ่งได้ให้ความรู้ และกระบวนการการทางานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสะสางสินทรัพย์ คงค้างสะสม รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการการค้าการลงทุน กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 129 ตอนทางเลี่ยงเมืองแพร่ช่วง กม0+00-กม.10+418 และกิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ-แยกเจริญราษฎร์ ตาบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น, ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) ติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของกลุ่มอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และติดตามผลการดำเนินโครงการบูรณาการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมหลัก การรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เพื่อให้การดำเนินงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมและการติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ในพื้นที่จังหวัดแพร่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเห็นผลสัมฤทธิ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *