กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะทำงานสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมฯ และนายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ นางสาวปัทมาภรณ์ จันทราคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ผู้แทนคลังจังหวัดเชียงราย ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่เชียงราย นักวิชาการเงินและบัญชีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสำนักงานจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่านที่รับผิดชอบการสะสางสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดเข้าร่วมประชุมฯ
ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการการสรุปรายการสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2565 ปัญหาการโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และเสนอแนวทางการปฏิบัติในการสะสางสินทรัพย์คงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มจังหวัด โดยฝ่ายเลขานุการฯได้เสนอต่อที่ประชุมฯในการสะสางสินทรัพย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ให้มีคลินิกให้คำแนะนำ วางแผน และดำเนินการสะสางสินทรัพย์ในระบบ GFMIS โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่มีนักวิชาการเงินและบัญชีและทีมงานจะดำเนินการสะสางสินทรัพย์ 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 สะสางสินทรัพย์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ปกติ)
และพ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) – พ.ศ. 2561 ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2559 ระยะที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2557 โดยกำหนดประชุมวางแผนสะสางสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และมีการติดตามการสะสางให้แล้วเสร็จในแต่ละระยะภายใน 3 เดือน และกำหนดให้มีการรายงานผลการสำรวจ ตรวจสอบสินทรัพย์และสะสางรวมถึงการขึ้นทะเบียนและการขอใช้ประโยชน์ กรณีสินทรัพย์เป็นที่ดินสิ่งก่อสร้างต่อธนารักษ์พื้นที่แทนกลุ่มจังหวัดโดยให้กลุ่มจังหวัดทราบทุกวันสุดท้ายของทุกเดือน ซึ่งจะรายงานหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ทราบความคืบหน้าต่อไป


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *