กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS) ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

โดยในที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการพัฒนาของเอกชน รายงานสภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายงานสถานการณ์ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายงานสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาการขอรับการสนับสนุนงาน/โครงการ และงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด และพิจารณาปฏิทินการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวอื่น ๆ