กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)ครั้งที่ 1 / 2565 ผ่านระบบ Application Zoom เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธาน
ในการประชุมฯ

โดยในที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ครั้งที่ 3 / 2564
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 และรับทราบรายงานเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 การฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวของภาคเหนือและมาตรการด้านการเงินโดยนายธาริฑธิ์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานภาคเหนือ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการพิจารณาข้อเสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และสรุปข้อมูลผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และปี พ.ศ. ๒๕๖๑

รวมถึงที่ประชุมฯได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับรถไฟรางคู่สายเด่นชัย -เชียงราย – เชียงของ โดยนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรกำกับการกองควบคุมงานวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม 1 ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลโครงการฯ ซึ่งภาคเอกชนได้ให้ข้อเสนอและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้ที่ประชุมฯได้พิจารณาการจัดทำข้อเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะประชุมในอนาคต โดยมีนายไพศาล จตุรพิธพร ผู้อำนวยการกลุ่มประสานความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ สศช. ได้เข้าร่วมเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *