กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม (VCS)
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร เป็นประธานในการประชุม

โดยในที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 และรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีมติเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลง โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อนำเงินเหลือจ่าย ไปชดเชยงบประมาณที่พับไป จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรมหลัก รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลง รายการในโครงการ/กิจกรรมกรณีไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์โครงการ จำนวน 2 โครงการ 2 กิจกรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ข่าวอื่น ๆ