เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พร้อมทั้งข้าราชการในสังกัด
เข้าพบปะ นางนภาพร บุญสร้าง ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 และบุคลากรของกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17
เพื่อประสานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบฯ ด้วยดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *