นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นายสารสิน ศิริถาพร ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเพื่อการบูรณาการงบประมาณเขตพื้นที่ฯ นางศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 10
นางนิยะดา อภิชาติกาญจนากุล ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 17 และคณะเข้าพบนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบนโยบาย จุดเน้น และการบริหารงบประมาณ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564
ในโอกาสนางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าพบปะหารือข้อราชการกับนางอลิษา ปิ่นประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ กรณีการบริหารงบประมาณของกลุ่มจังหวัดตามพระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวและเป็นไปตามระเบียบฯ ด้วยดี


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *