กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ (สพน.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานช่วยอำนวยการพิจารณาและกลั่นกรองแผนงานโครงการของคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคเหนือ (อ.ก.บ.ภ. ภาคเหนือ)
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบ Zoom Application โดยมี ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และนางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมกับหน่วยงานดำเนินโครงการเข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานช่วยอำนวยการ ฯ และทีมบูรณาการกลางจาก สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมดังกล่าว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานดำเนินโครงการ ฯ ได้ชี้แจงข้อมูลโครงการในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน (New Normal to Sustainable) และประเด็นการพัฒนาที่ 3 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ 22 กิจกรรมหลัก งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,228,868,600
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *