วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาวปัทมาภรณ์ จันทรคณา ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ร่วมการประชุม มอบนโยบายการบริหารราชการ ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และนายอำเภอ โดยนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ณ ห้องประชุมจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล การขับเคลื่อนงานสำคัญเร่งด่วนในช่วงสิ้นปี 2564 และต้นปี 2565 และงานราชการทั่วไป โดยได้เน้นย้ำในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ และดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนการทำงานด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตโดยเด็ดขาด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *