กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัด การประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมอูหลง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธาน พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ในฐานะที่ปรึกษา รวมถึงคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออกเข้าร่วมการประชุม

ในที่ประชุมได้รับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม โดย รศ. ดร. ปัทมาวดี โพชนุกุล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) การวิเคราะห์และแนวทางการพัฒนาศักยภาพเพื่อจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และประเมินนโยบายและพัฒนากลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม งามเมืองสกุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และจะนำข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้เสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทราบ และรายงานกระทรวงมหาดไทยต่อไปLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *