เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นำโดย นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประชุมการตรวจติดตามเร่งรัดการบริหารโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ผ่านระบบ VCS) ณ ที่ตั้งของจังหวัดในกลุ่มเชียงราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *