กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในการประชุม

ในที่ประชุมได้รับทราบรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ (เชียงราย-พะเยา-แพร่-น่าน) รายงานสถานการณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ฯ รายงานสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ฯ รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาของเอกชนในด้านการค้าการลงทุนและด้านการท่องเที่ยว
รวมไปถึงการพิจารณาองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษล้านนาตะวันออก

 621 total views,  1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *