กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2563
ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม

โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาของเอกชน การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการค้าการลงทุน และด้านการท่องเที่ยว รวมถึงได้พิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการเขตพัฒนาพิเศษล้านนาตะวันออก เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *