กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 /จังหวัดในกลุ่มจังหวัด/หน่วยงานดำเนินโครงการ เข้าร่วมการประชุมเปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 ในวันที่ 8 ธ.ค. 2563 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้รับทราบวัตถุประสงค์การตรวจสอบ และขอบเขต/แนวทางการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งสตง. ภาค 9 จะเริ่มตรวจสอบหน่วยงานดำเนินโครงการในพื้นที่ จ.เชียงราย และ จ.แพร่ ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เป็นต้นไป


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *