กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดการประชุมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) สำหรับส่วนราชการ/หน่วยดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่ 7 ธ.ค. 63 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม โดยหน่วยงานเจ้าภาพหลัก ดำเนินโครงการงบกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำเข้าข้อมูลโครงการในระบบ eMENSCR ตามกำหนดเวลาเรียบร้อยแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *