กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ตรวจติดตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการค้า การลงทุน Logistics รองรับการเชื่อมโยงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน งบประมาณ ๑๗๐,000,000 บาท ดำเนินการโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2563 ณ อำเภอเชียงของ จ.เชียงราย ซึ่งผลการดำเนินงาน ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างหลักไปแล้ว 70 เปอร์เซ็นต์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงามอีก 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *