OSM north
previous arrow
next arrow
Slider

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ

ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าฯ จังหวัดเชียงราย
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา
นายกมล เชียงวงค์
ผู้ว่าฯ จังหวัดพะเยา
ผู้ว่าราชการ จังหวัดแพร่
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
ผู้ว่าฯ จังหวัดแพร่
ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน
นายวรกิตติ ศรีทิพากร
ผู้ว่าฯ จังหวัดน่าน

ข่าวกิจกรรมกลุ่มภาคเหนือตอนบน 2

ข่าวประชาสัมพันธ์