Constract

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (ชั้น 2) ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ +66(053)177351 โทรสาร +66(053)177351 E-mail : osmlanna@hotmail.com